Run/Walk 2017-09-11T21:25:18+00:00

2017 Viking Dash Trail Run: Toledo

Oct 7, 2017 – Toledo, OH

2017 Viking Dash Trail Run: Cleveland

Oct. 14, 2017 – Cleveland, OH

2017 Ball State University 5k

Oct. 21, 2017 – Muncie, IN

2017 Viking Dash Trail Run: Tejon Ranch, CA

Oct. 28, 2017 – Lebec, CA

2017 Viking Dash Trail Run: Southwest Ohio

Nov. 11, 2017 – Waynesville, OH

2017 Henry County YMCA Turkey Trot

Nov. 23, 2017 – New Castle

2017 Viking Dash Trail Run: Chicago

Dec. 9, 2017 – Chicago, IL

Viking Dash Trail Run: Dallas

January 27, 2018: Dallas, TX

2018 Viking Dash Trail Run: National Championship

Feb. 17, 2018 – Muncie, IN

2018 Viking Dash Trail Run: Indiana

Feb. 18, 2018 – Muncie, IN

2018 Scotty’s Shamrock Shuffle Half Marathon

Mar 17, 2018 – Muncie, IN

2018 New Castle Mini Marathon

May 19, 2018 – New Castle, IN

2018 Viking Dash: Louisville

May 26, 2018 – Louisville, KY

2018 Viking Dash: Hell

Aug 12, 2018 – Hell, MI

2017 Viking Dash: Night Edition

Aug 25, 2018 – Muncie, IN

2018 Muncie Mini Marathon

Sept 15, 2018 – Muncie, IN

ams v6